درباره ما

سامانه تیکتینگ

این سامانه جهت ارتباط با مشتریان نرم افزار مدیریت جامع فرآیند آموزش درنظر گرفته شده است.

این نرم افزار با تکنولوژی های زیر توسعه داده شده است:

  • Asp.net MVC Framework 5 on .NET 4.5.2
  • Entity Framework 6x
  • Bootstrap 3x
  • Aspnet.Identity Framework 2x
  • SQL 2008 or higher (Compatible with Azure SQL, SQL Express, SQL Express LocalDb and all full SQL Server editions).